274 Автомобільний транспорт

Загальна інформація:
 • галузь знань: 27 Транспорт
 • спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
 • освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший фаховий бакалавр
Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання:
Молодший бакалавр із спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» підготовлений як для продовження навчання на першому рівні вищої освіти (бакалавр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.
Фахова компетентність із спеціальності передбачає здатність:
 • застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні проблем у професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і взаємодію з іншими сферами діяльності;
 • проводити дослідження і виявляти нові можливості для розробки новітніх технологічних процесів обслуговування і ремонту автомобілів, уміння провести позиціонування інновації та самого автотранспортного підприємства на ринку;
 • використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі експлуатаційних матеріалів для підвищення ефективності роботи автомобілів та економії паливномастильних матеріалів;
 • здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень, а також соціальний захист працівників, охорону праці та техніку безпеки;
 • використовувати практичні навички в галузі технічної діагностики автомобілів для удосконалення діагностичних систем та методів технічного обслуговування автомобілів;
 • ефективно працювати в колективі, здійснювати раціональну організацію праці працівників у сфері професійної діяльності;
 • володіти навичками роботи з комп’ютером, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • проектувати та реалізовувати нові технологічні процеси технічного обслуговування і ремонту автомобілів, адекватні технологічним та продуктовим інноваціям автотранспортного підприємства;
 • до збирання та оброблення науково-технічної інформації, вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з обраної проблеми транспорту;
 • володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, володіння культурою безпеки, екологічною свідомістю;
 • застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки і візуалізації результатів науково-дослідницької діяльності;
 • проектувати деталі і вузли, в тому числі і з використанням програмних систем комп’ютерного проектування на основі ефективного поєднання передових технологій їх виконання багатоваріантних розрахунків;
 • здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень, а також соціальний захист працівників, охорону праці та техніку безпеки.
Зможуть обіймати посади:
 • механік;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • механік виробництва;
 • технік-конструктор (механіка);
 • технік-технолог (механіка);
 • майстер виробничого навчання водінню.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.