Бабій Наталя Ігорівна
Бабій Наталя Ігорівна
Бабій Наталя Ігорівна
Бабій Наталя Ігорівна
Викладач першої категорії, голова циклової комісії. У 2006 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», магістр з землевпорядкування та кадастру, з 2011 року працює в коледжі. Викладає дисципліни: «Земельний кадастр», «Управління земельними ресурсами».

Остафінська Людмила Миколаївна
Остафінська Людмила Миколаївна
Остафінська Людмила Миколаївна
Остафінська Людмила Миколаївна
Викладач першої категорії. Закінчила у 2007 році НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», магістр з геодезії, картографії та землевпорядкування. В коледжі працює з 2011 року. Викладає дисципліни: «Геодезія», «Землевпорядне проектування».

Яців Мар’яна Василівна
Яців Мар’яна Василівна
Яців Мар’яна Василівна
Яців Мар’яна Василівна
Викладач першої категорії. Закінчила у 2008 році НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». В коледжі працює з 2011 року. Викладає дисципліни: «Основи меліорації та ландшафтознавства», «Основи картографування», «Основи стандартизації, сертифікації та метрології».

Пиріг Андрій Васильович
Пиріг Андрій Васильович
Пиріг Андрій Васильович
Пиріг Андрій Васильович
Викладач першої категорії. У 2007 році закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», магістр з землевпорядкування та кадастру, з 2010 року працює в коледжі. Викладає дисципліни: «Топографічне та землевпорядне креслення», «Комп’ютеризація та АОЗКІ».

Мажак Мирослава Петрівна
Мажак Мирослава Петрівна
Мажак Мирослава Петрівна
Мажак Мирослава Петрівна
Викладач спеціаліст. У 2009 році закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», магістр з землевпорядкування та кадастру, з 2009 року працює в коледжі. Викладає дисципліни: «Фотограмметрія», «Основи стандартизації, сертифікації та метрології».

Image
Image
Image
Image
Циклова комісія фундаментальних дисциплін та дисциплін професійної підготовки спеціальностей “Будівництво та цивільна інженерія”, “Геодезія та землеустрій” була створена у вересні 2021 року, з метою забезпечення ефективної та якісної підготовки майбутніх фахівців- техніків-будівельників та техніків-землевпорядників.
Фахівець з будівництва призначається для діяльності в будівельних, проектних, конструкторських організаціях та їх підрозділах, які виконують будівництво житлових, цивільних і промислових будівель та споруд.
Фахівець у галузі «Геодезія та землеустрій» – це професіонал, який досконало володіє високоточною геодезичною технікою (електронний тахеометр, електронний теодоліт), знає сучасні комп’ютерні програми (Auto Cad, Digitals, тощо ), вміє працювати із космічними та аерофотознімками Землі, застосовувати геоінформаційні комп’ютерні технології в землевпорядкуванні, обізнаний у питаннях земельного права, економіки, екології природокористування та організації території населених пунктів і сільськогосподарських підприємств.
У коледжі створені необхідні умови для навчання, а саме: кабінети і лабораторії для спеціальних землевпорядних та будівельних дисциплін, лекційні аудиторії та комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет.
Викладачі циклової комісії є висококваліфікованими спеціалістами, заняття проводяться на належному методичному та професійному рівні із застосування навиків і матеріалів практичної роботи. Викладачі спеціальних дисциплін володіють не тільки теоретичними знаннями, але й мають практичний досвід роботи . Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється на курсах перепідготовки спеціалістів при вузах, шляхом стажування в установах та підприємствах.
Основними напрямками діяльності циклової комісії:
  • Створення навчально-методичного забезпечення для проведення практики здобувачів освіти шляхом розробки нових навчальних і робочих програм, методичних рекомендації щодо практичної підготовки майбутніх спеціалістів.
  • Удосконалення інфраструктури та матеріально-технічних ресурсів навчального і наукового процесів спеціальності, в томі числі мультимедійне забезпечення навчального процесу, оновлення стендів, придбання нової навчально-методичної літератури.
  • Розширення переліку баз щодо проведення фахової, навчальної та переддипломної практики здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший фаховий бакалавр» шляхом укладення договорів з новими базами практики.
  • Формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції шляхом нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи здобувачів освіти.
Викладачі циклової комісії мають розроблену методико-дидактичну систему забезпечення занять. Циклова комісія має в своєму арсеналі працююче обладнання різних типів, яке використовується при проведенні практичних, лабораторних занять та навчальної практики.
Використання інноваційних технологій викладачами циклової комісії побудовано на таких принципах: системний підхід до навчання, індивідуалізація та диференціація навчального процесу із урахуванням рівня засвоєння знань та відповідних професійних навичок.
Для організації навчального процесу з підготовки техніків – будівельників та техніків-землевпорядників викладацький склад циклової комісії працює над забезпеченням навчально- методичного комплексу дисциплін, який включає: навчальні програми, робочі навчальні програми, плани навчальних занять, конспекти лекцій, методичні матеріали для виконання практичних та лабораторних занять, завдань для перевірки знань, методичні вказівки, що забезпечують самостійну роботу здобувачів освіти Використання мультимедійної установки та ноутбука дозволяє зробити виклад нового матеріалу більш наочним і цікавим. Тому під час проведення лекцій викладачі мають змогу демонструвати на екрані презентації, web-документи, креслення, плани, відео сюжети, фільми тощо.
Сучасні методи та інноваційні технології запроваджуються в навчальний процес з метою підвищення рівня знань, інтересу до навчання, розвитку творчої особистості.
Здобувачі освіти спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія» та “Геодезія та землеустрій” використовують навики отримані під час проходження технологічної та переддипломної практики для виконання курсових та дипломних проектів.
Традиційними стали проведення тижнів циклових комісій, під час яких організовуються тематичні виставки, відкриті заняття, наукові конференції, заняття на виробництві, майстер-класи, виховні години, олімпіади із навчальних дисциплін.
Отже, інноваційні підходи до навчального процесу дають можливість підготувати конкурентноздатних на ринку праці фахівців- техніків-будівельників та техніків-землевпорядників.
Loading...
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.