Яцентюк Світлана Ярославівна
Яцентюк Світлана Ярославівна
Яцентюк Світлана Ярославівна
Яцентюк Світлана Ярославівна
Голова циклової комісії правових дисциплін. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, історичний факультет у 1995 р., Львівський національний університет ім. І.Франка, юридичний факультет у 2006 р., працює в коледжі з 1996 р.

Здирок Марія Андріївна
Здирок Марія Андріївна
Здирок Марія Андріївна
Здирок Марія Андріївна
Викладач правових дисциплін. Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка у 2009 р., працює в коледжі з 2009 р.

Левкович Іванна Стефанівна
Левкович Іванна Стефанівна
Левкович Іванна Стефанівна
Левкович Іванна Стефанівна
Викладач правових дисциплін. Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка, історичний факультет у 2003 р., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, юридичний факультет, у 2006р., працює в коледжі з 2006 р.

Попович Уляна Степанівна
Попович Уляна Степанівна
Попович Уляна Степанівна
Попович Уляна Степанівна
Викладач правових дисциплін. Закінчила у 2005 році Львівський ДУВС. Працює в коледжі з 2006 року.

Катрич Іванна Іванівна
Катрич Іванна Іванівна
Катрич Іванна Іванівна
Катрич Іванна Іванівна
Викладач правових дисциплін. Закінчила Львівський ДУВС у 2005 році. Працює в коледжі з 2005 року.

Циклова комісія викладачів правових дисциплін була створена у вересні 2006 року з метою забезпечення ефективної та якісної підготовки майбутніх фахівців – юристів.
Юри́ст (правник) — фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства й практики його застосування.
Добре відомо, що добробут народу безпосередньо пов'язаний з рівнем його освіти. Особливо це актуально сьогодні, коли Україна перебуває на стадії радикальної реформації. У таких умовах викладачі циклової комісії правових дисциплін Стрийського фахового коледжу Львівського НАУ готують по справжньому компетентних фахівців-юристів, які пропонуватимуть нові ідеї та будуватимуть життя країни на нових засадах.
Спеціальність «Право» свою історію починає з 1998 року. У коледжі створені необхідні умови для навчання, а саме: кабінети спеціальних юридичних дисциплін, лекційні аудиторії та комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет.
Однак підготовка юних фахівців зводиться не лише до занять в аудиторіях, але й участі в позааудиторних заходах: студентських конференціях,не тільки українських,але й міжнародних; «круглих столах» з фахівцями права;олімпіадах; навчальних екскурсіях до Верховної Ради України, Конституційного суду; правничих турнірах,що відбуваються між навчальними закладами, які готують правознавців. Вважаємо,що поєднання аудиторної і позааудиторної роботи зі студентами сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців, а це приведе до конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці.
Більшість викладачів циклової комісії є висококваліфікованими спеціалістами, заняття проводяться на належному методичному та професійному рівні із застосування навиків і матеріалів практичної роботи. Викладачі спеціальних дисциплін володіють не тільки теоретичними знаннями, але й мають практичний досвід роботи . Викладацький склад комісії постійно поповнюється молодими працівниками. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється на курсах перепідготовки спеціалістів при вузах, шляхом стажування в установах.
Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є такі:
 • Забезпечення у навчальному процесі дотримання встановлених Конституцією України реформаційних процесів у сфері забезпечення прав і свобод людини та їх гарантій.
 • Введення системи безперервної професійної освіти і професійної атестації науково-педагогічного складу, заснованої на міжнародних європейських стандартах.
 • Сприяння набуттю студентами знань, умінь та якісної професійної освіти шляхом підготовки навчально-методичного забезпечення юридичних дисциплін із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики.
 • Забезпечення інтеграції наукової діяльності у європейський та міжнародний простір шляхом участі у міжнародних наукових проєктах, міжнародних конференціях, друкування статей в міжнародних виданнях.
 • Покращення змісту навчальних дисциплін з урахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики застосування законодавства шляхом вдосконалення затверджених та розробки нових навчальних та робочих навчальних програм.
 • Підвищення теоретичного та методичного рівня викладання фахових навчальних дисциплін із застосуванням новітніх інноваційних технологій з метою підготовки висококваліфікованих професіоналів-юристів, здатних ефективно вирішувати складні завдання правового забезпечення діяльності державних та громадських інституцій в сучасних умовах.
 • Направлення педагогічного потенціалу циклової комісії на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку освіти та підвищення конкурентоспроможності юридичної освіти шляхом проведення відкритих та показових лекцій, олімпіад в загальноосвітніх середніх школах для пропаганди серед учнів спеціальності 081 «Право» з відображенням на сайті .
 • Розвиток стратегічного партнерства із державними, органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами, підприємствами та організаціями для визначення напрямів підготовки юристів, потреб в спеціалістах галузі права, бази проходження студентами спеціальності практики та створення умов для можливого забезпечення роботою випускників.
 • Удосконалення інфраструктури та матеріально-технічних ресурсів навчального і наукового процесів спеціальності, в томі числі мультимедійне забезпечення навчального процесу, оновлення стендів, придбання нової навчально-правової літератури.
 • Розширення переліку баз щодо проведення фахової, навчальної та переддипломної практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр» шляхом укладення договорів з новими базами практики.
 • Створення навчально-методичного забезпечення проведення практики студентів шляхом розробки нових навчальних і робочих програм, методичних рекомендації щодо практичної підготовки майбутніх спеціалістів.
 • Залучення до роботи в Навчальній юридичній консультації провідних та відомих юристів Львівщини шляхом укладення відповідних договорів про співпрацю.
 • Стимулювання активності студентів та розкриття творчої індивідуальності шляхом врахування рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку виданням дипломів, оголошенням подяк, врученням грамот, направленням листів подяк батькам.
 • Формування у свідомості молоді переваг здорового способу життя, культу соціальної активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
У цілому за роки існування спеціальності «Право» Стрийський фаховий коледж випустив близько тисячі спеціалістів-юристів. Більшість з них здобули вищу освіту у ВНЗ III-IV рівнів акредитації і працюють в судових і правоохоронних органах, органах юстиції, нотаріаті, адвокатурі, апараті органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо.
Loading...
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.