Спеціальність: 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва" 

Напрям підготовки: 100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" 

ОКР: «молодший спеціаліст»

Кваліфікація: 3115 «Технік-механік сільськогосподарського виробництва»

Термін навчання: 

 • на базі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 міс.; 
 • на базі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 міс.;
 • на базі ОКР "кваліфікований робітник" - 1 рік 10 міс.

Ліцензований обсяг: 75 осіб денної форми та 75 осіб заочної форми навчання

Дисципліни фундаментальної та професійної підготовки, що вивчаються:

 • Вища математика
 • Основи нарисної геометрії та інженерна  графіка
 • Технічна механіка
 • Загальна електротехніка з основами автоматики
 • Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Основи теплотехніки і гідравліки
 • Основи екології
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи агрономії
 • Основи тваринництва
 • Трактори і автомобілі
 • Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
 • Сільськогосподарські машини
 • Машини і обладнання для тваринництва
 • Машини та обладнанння для переробки с.г. продукції
 • Електрообладнання  та засоби автоматизації с.-г. техніки
 • Основи охорони праці
 • Комп'ютери та комп'ютерні технології
 • Експлуатація машин і обладнання
 • Ремонт машин та обладнання
 • Технічний сервіс в АПК
 • Правила дорожнього руху
 • Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху
 • Основи технічної творчості
 • Економіка та організація аграрного виробництва

Навчальні практики з дисциплін:

 • матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
 • трактори і автомобілі
 • сільськогосподарські машини
 • експлуатація машин і обладнання
 • ремонт машин і обладнання
 • технічний сервіс в АПК
 • машини і обладнання для тваринництва
 • вирішення виробничих ситуаційних завдань

Виробничі практики проводиться на сучасних передових сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.

Навчаючись в коледжі студенти здобувають робітничі професії:

 • слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки;
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;
 • водій автомобіля категорії «В» і «С».

За спеціальністю «Технік-механік» можна працювати в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника (бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, завідуючим ремонтними майстернями, машинним двором, пунктів і станцій технічного обслуговування; майстрів-наладчиків, майстрів-діагностів, дільничних механіків, завідуючих обмінними пунктами ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу.

По закінчені курсу навчання в коледжі технік-механік повинен 

Знати:

 • структуру і методи розробки виробничих завдань, методику складання планів-графіків ви конання робіт та машиновикористання;
 • принципи і методи планування технічних обслуговувань і ремонтів машин та обладнання;
 • методику визначення номенклатури і трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт;
 • методику    розрахунку    машинно-тракторних    агрегатів   та   шляхи підвищення їх продуктивності;
 • технічну характеристику, будову, роботу і регулювання машин та обладнання;
 • агротехнічні вимоги до виконання сільськогосподарських робіт;
 • технологію відновлення деталей та складових одиниць;
 • принцип організації робочих місць та їх оснащення;
 • вимоги планово-запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту машин;
 • конструктивні особливості та методи використання засобів технічної діагностики та електронно-обчислювальних машин;
 • технологію і організацію технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки;
 • принципи і методи раціонального використання будівель, ремонтно-обслуговуючого обладнання, інструменту, матеріалів та електроенергії;
 • будову, роботу, регулювання, обслуговування і випробування технологічного, підіймально-транспортного та іншого обладнання;
 • шляхи зниження собівартості продукції та ремонтно-обслуговуючих робіт;
 • сучасні прийоми і методи вивчення передового досвіду;
 • вимоги державних і галузевих стандартів та іншої нормативно-технологічної документації;
 • основи організації первинного обліку техніки та інших матеріально-технічних цінностей, а також звітної документації і обліку виконаних робіт;
 • вимоги стандартів до якості продукції та рекомендації щодо морального і матеріального стимулювання;
 • шляхи і методи захисту навколишнього середовища від шкідливих впливів виробничого процесу;
 • вимоги діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації щодо охорони праці, навколишнього середовища та протипожежного захисту;
 • методи визначення економічних показників роботи;
 • форми і методи організації технічної творчості раціоналізаторської і винахідницької роботи в колективі.

Вміти:

 • розробляти виробничі завдання і забезпечувати їх виконання;
 • складати плани-графіки і обсяг сільськогосподарських робіт доводити до виконавців;
 • визначати номенклатуру і трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт;
 • складати плани-графіки виконання робіт;
 • розраховувати машинно-тракторнні агрегати, забезпечувати їх високу продуктивність;
 • вивчати потребу в робочій силі та виробничих площах;
 • організовувати робочі місця в майстерні та забезпечувати їх обладнанням, устаткуванням інструментом, запасними частинами і матеріалами;
 • розробити технологію ремонту деталей, складальних одиниць і машин;
 • здійснювати технічне обслуговування машин на основі планово-запобіжної системи;
 • контролювати якість виконання робіт;
 • використовувати діючі стандарти для управління якістю продукції;
 • вміти використовувати засоби діагностики та електронно-обчислювальну апаратуру;
 • дефектувати деталі, складальні одиниці та машини;
 • організувати безперебійну роботу ремонтно-технологічного, підіймального та іншого обладнання, його технічне обслуговування, ремонт і випробування;
 • складати плани і графіки приймання техніки на зберігання та постачання необхідних матеріалів, інструменту і обладнання;
 • організовувати виробничий процес на основі господарського розрахунку та інших нових організаційних форм;
 • планувати і організувати раціоналізаторську та винахідницьку роботу в колективі, забезпечити впровадження її наслідків та визначити її ефективність.
 • розробити заходи морального і матеріального стимулювання працівників за якість продукції;
 • розробити заходи по впровадженню ресурсозберігаючих технологій;-
 • користуватися приладами та інструментами для визначення основних параметрів безпечної роботи працівників, розробляти заходи для забезпечення оптимальних умов роботи на робочих місцях;
 • розробити заходи по охороні праці, протипожежній безпеці та охороні навколишнього середовища, контролювати їх виконання і вести облік;
 • проводити навчання, інструктаж, а також розробляти інструкції з охорони праці;
 • організувати навчання для підвищення професійної майстерності;
 • забезпечувати безпечну експлуатацію машинно-тракторного парку, машин і обладнання у тваринництві, ремонтно-технологічного обладнання.

Випускники мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання таких як Львівський національний аграрний університет, Національному університеті біоресурсів та природокористування України, та ін.

Наші контакти

82400, Україна, Львівська область, м.Стрий, вул. Львівська, 169

(03245) 5-20-02, (03245) 5-53-84

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2015-2019 СК ЛНАУ. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Стрийському коледжу Львівського НАУ або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.